login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

Propisane liste zaposlenika u osnovnim školama

Temeljem članka 24. stavka 6. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 63/2014) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisanu listu zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA S NEPUNIM RADNIM VREMENOM

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI RADNO MJESTO

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 05.02.2016
OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ZA 2016. GODINU

Od 01. siječnja do 15. veljače 2016. godineotvoren je zakonski rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi, sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 51A/13, 148/13, 76/14 i 147/14-dalje u tekstu-Zakona). Isti se podnose u Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji, Službi za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove u Karlovcu, Križanićeva 11, sobi br. 10 / I kat neposredno ili poštom.

 

Uz zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje slijedeću dokumentaciju:

 

1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,

2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja

   zahtjeva,

3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,

4. uvjerenje Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,

5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,

6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko

    osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,

7. uvjerenje nadležnog suda u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom 3. ovog Zakona.

 

Za potrebe postupka podnositelj je obavezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje propisanih Uredbom o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (NN 30/14), kao i ostalu dokumentaciju na temelju zahtjeva ureda državne uprave.

 

Dokumentaciju po gore navedenim točkama 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za sva mjesta gdje je podnositelj zahtjeva i svi njegovi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje imao prijavljeno prebivalište od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva, kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju.

 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje prema točkama 3. do 7. kao i dokazi iz Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

 

Nepotpuni, odnosno nepravodobni zahtjevi odbacit će se rješenjem, na koje se može izjaviti žalba.

 

ZAHTJEVI UVRŠTENI NA LISTU PRVENSTVA ZA 2015. GODINU

 

Svi podnositelji zahtjeva uvršteni na izvršne liste prvenstva za 2015. godinu, a koji nisu riješeni, prenose bodove na listu prvenstva za 2016. godinu pri čemu im se iznova utvrđuje mjesto na novoj listi prvenstva. Oni prijavljuju samo eventualne promjene u odnosu na 2015. godinu, pri čemu imaju obvezu dostaviti dostaviti dokumentaciju sukladno članku 12. stavak 2. Zakona, te dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje iz članka 12.a stavka 2. Zakona,

 

 

Napomena: Sve detaljnije informacije vezane uz eventualne nejasnoće za podnošenje zahtjeva i pripadajuće dokumentacije mogu se dobiti svakim radnim danom u Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji, Službi za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove u Karlovcu, Križanićeva 11, sobi br. 23 / II kat, ili na broj telefona 047/ 656-345.

 

...
Objavljeno: 04.01.2016
Propisane liste zaposlenika u osnovnim školama

Temeljem članka 24. stavka 6. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 63/2014) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisanu listu zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

Lista zaposlenika u osnovnim školama s nepunim radnim vremenom

Lista zaposlenika u osnovnim školama koji žele zamijeniti radno mjesto

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 25.11.2015

Važne obavijesti

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
...
Objavljeno: 26.08.2013
Objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda

U rubrici Opće informacije - Javna nabava, objavljen je zahtjev za prikupljanje ponuda, predmet ponude-poštanske usluge

...
Objavljeno: 17.06.2013